Category: 山海经

0

丈夫国

海外三十六国之一,其民称作丈夫民,其国内...

0

彘身人首神

《山海经·中山经》 凡荊山之首,自翼望之...

0

离仑

《山海经·西山经》 北望諸毗,槐鬼離侖居...

0

人面鸟身神

《山海经·中山经》 凡濟山之首,自煇諸之...

0

耕父

古今图书集成 《山海经·中山经》 神耕父...

0

北山经山神

《山海经·北山经》 凡《北次三經》之首,...

0

马身龙首神

《山海经·中山经》 凡岷山之首,自女几山...

0

人身龙首神

《山海经·东山经》 凡《東山經》之首,自...

0

人面载觡神

《山海经·东山经》 凡《東次二經》之首,...

0

人面兽身神

  《山海经·中山经》 凡釐山之首,自鹿...

0

三首神

《山海经·中山经》 凡苦山之首,自休輿之...

0

王子夜尸

王子夜之尸,两手、两股、胸首、齿,皆断异...

0

于儿

神于儿,状如人操两蛇 文献 《山海经·中...

0

女祭女戚

《山海经·海外西经》 女祭、女戚在其北,...

0

十日

《山海经·海外东经》 下有湯谷。湯谷上有...