Tagged: 山海经

0

豕身人面神

《山海经·中山经》 凡苦山之首,自休輿之...

0

羊身人面神

《山海经·西山经》 凡《西次三經》之首,...

0

凤凰

尔雅音图 凤凰,亦称𬸘、丹鸟、火鸟、鶤鸡...

0

听訞

炎帝之妻 文献   《山海经·...

0

鱼妇

(左)四神云气图永城汉梁王墓室壁画 鱼妇...

0

帝臺之棋

《山海经·中次七經》 苦山之首,曰休輿之...

0

猛豹

似熊而小,一说是熊猫古称。 文献 《山海...

0

夔牛

不同于独足夔牛,千斤巨牛。 文献 《事林...

0

狌狌(兽)

《山海经·海内南经》 狌狌知人名,其為獸...

0

人身羊角神

《山海经·东山经》 凡《東次三經》之首,...

0

熏池

《山海经·中山经》 萯山之首,曰敖岸之山...

0

张弘

《山海经·大荒南经》 有人名曰張弘,在海...

0

折丹

东方风神 《山海经·大荒东经》 大荒之中...

0

丈夫国

边裔典 海外三十六国之一,其民称作丈夫民...