Category: 正法念处经

0

杀身饿鬼

三十六者魔罗迦耶,杀身饿鬼。

0

食风饿鬼

二十九者婆移婆叉,食风饿鬼。

0

烧食饿鬼

二十七者君茶火炉,烧食饿鬼。

0

海渚饿鬼

二十二者三牟陀罗提波,海渚饿鬼。

0

欲色饿鬼

二十一者迦(俱逻反)摩,欲色饿鬼。