Category: 拾遗记

0

阴火

《拾遗记》 西海之西,有浮玉山。山下有巨...

0

背明鸟

背明鸟,古书上记载的一种鸟类。它的形状鹤...

0

神蓬

植物 文献 《拾遗记》 條陽山出神蓬,如...

0

祈沦国

《拾遗记》 汉武帝时渠搜国之西有祈沦国。...

0

频斯国

《拾遗记》 晋太始元年,频斯国人来朝。以...

0

南浔国

《拾遗记》 舜时有南浔国,有洞穴下通地脉...

0

卢扶国

《拾遗记》 燕昭王八年,卢扶国渡河万里来...

0

含涂国

《拾遗记》 汉宣帝时,含涂国贡其珍怪,自...

0

扶娄国

《拾遗记》 周成王时,南陲之国有扶娄国。...

0

五足兽

《拾遗记》 因墀国献五足獸,狀如獅子;玉...

0

鸿鹅

《拾遗记》 有鳥名鴻鵝,色似鴻,形如禿鶖...

0

嗅石

《拾遗记》 有獸名嗅石,其狀如麒麟,不食...

0

影木

《拾遗记》 有樹名影木,日中視之如列星,...

0

星池神龟

《拾遗记》 西有星池千里,池中有神龜,八...

0

荧火

《拾遗记》 熒火大如蜂,声如雀,八翅六足...